Home2018-11-14T11:11:38+00:00

สำนักงาน ทนายความ บริษัท ทริลเลียน ( ประเทศไทย ) จำกัด

                สำนักงานทนายความของเรามีความมีทนายความที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแพ่ง ทางเอกชน  ร่างสัญญาธุรกิจ  โดยรับงานด้านว่าความและแก้ต่างคดีให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของนักธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการร่างสัญญา งานจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  งานวีซ่า งานแปลเอกสาร งานผู้บังคับหลักประกัน งานรับรองเอกสาร (Notary Public) งานจดทะเบียนแก้ไขห้างหุ้นส่วนบริษัท ร้านค้า  และวางแผนระบบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทนายความ ผ่านการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ชำนาญการที่ปรึกษานิติบุคคล จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                โดยสำนักงานของเรา มีเป้าหมายในการทำงานที่มุ่งต่อความต้องการสูงสุดของผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย และรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง

Notary Public

บริการของเรา

กฎหมายธุรกิจ (Business Legal Services) การให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจประกอบด้วยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางกฎหมาย วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้
กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน (Company Partner Law and Investment) : ประกอบด้วย การให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือสัญญา เกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิกนิติบุคคล และชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ

กฎหมายด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา ( Thai Intellectual Property Law) : ประกอบด้วย การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

กฎหมายด้านแรงงาน (The Labour Law) : ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้คำปรึกษาและดำเนินคดีแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ (The Real Estate Law) : ประกอบด้วย การให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมทั้งกิจการรับเหมา ก่อสร้าง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ

งานด้านการดำเนินคดีในชั้นศาล (Litigation) ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินคดี การให้บริการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง รวมถึงชั้นบังคับคดี

บริการด้านอื่นๆ
-จดทะเบียนสมรสกับคนต่างประเทศ
-ยื่นขอวีซ่ารับรองเอกสารแปลเอกสาร
-ขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
-เจรจาในส่วนราชการ , เอกชน ออกหนังสือโต้ตอบ
-รับรองการลงลายมือชื่อในเอกสาร (Notary Public)

Contact Us

งานอสังหาริมทรัพย์และงานนิติกรรมสัญญา

โดยสำนักงานของเรา มีเป้าหมายในการทำงานที่มุ่งต่อความต้องการสูงสุดของผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางกฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา ด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย และรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง
บริการด้าน กฎหมายธุรกิจ (Business Legal Services)

LEARN MORE

งานด้านการดำเนินคดีในชั้นศาล (Litigation )

ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินคดี การให้บริการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง คดีล้มละลาย  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงชั้นบังคับคดี

LEARN MORE

งานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public)

การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร คือการที่ ทนายความรับรองเอกสาร  โนตารีพับลิค (Notary Public)  หรือลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าผู้ทำคำรับรองในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วยโดยทนายความผู้ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนาย ความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
งานบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร   โนตารีพับลิค (Notary Public)  ของสำนักงานของเรา

LEARN MORE

   A honest lawyer must be honest with his client. He must be honest with his opponent. He must be honest with the court, above all he must be honest with himself”

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY