law_building                          law_handshake

บริการด้าน กฎหมายธุรกิจ

บริการด้าน กฎหมายธุรกิจ (Business Legal Services) การให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจประกอบด้วยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางกฎหมาย วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน (Company Partner Law and Investment) : ประกอบด้วย การให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือสัญญา เกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิกนิติบุคคล และชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ

กฎหมายด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา ( Thai Intellectual Property Law) : ประกอบด้วย การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

กฎหมายด้านแรงงาน (The Labour Law) : ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้คำปรึกษาและดำเนินคดีแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ (The Real Estate Law) : ประกอบด้วย การให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมทั้งกิจการรับเหมา ก่อสร้าง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ

งานด้านการดำเนินคดีในชั้นศาล (Litigation) ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินคดี การให้บริการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง รวมถึงชั้นบังคับคดี

บริการด้านอื่นๆ

  • จดทะเบียนสมรสกับคนต่างประเทศ
  • ยื่นขอวีซ่ารับรองเอกสารแปลเอกสาร
  • ขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
  • เจรจาในส่วนราชการ , เอกชน ออกหนังสือโต้ตอบ
  • รับรองการลงลายมือชื่อในเอกสาร