กฎหมายเรื่องใกล้ตัว หรือ เรื่องไกลตัว

ก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของคำว่ากฎหมายกันก่อน กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ ตราขึ้น หรือ เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ ระหว่างบุคคลกับรัฐ

มีบางครั้งคนอย่างเราๆ ก็คิดว่าการศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงของ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษา ศาล ทนายความ รวมไปถึงอัยการหรือเฉพาะผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆเพียงฝ่ายเดียว เพราะมีบางบทบางตอน หรือบางข้อบังคับในตัวบทกฎหมาย มีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก จึงละเลยและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้เท่านั้น

บางคนถึงกับปิดการรับรู้ ไม่สนใจ หรือ หลีกเลี่ยงที่จะศึกษา เนื้อบทกฎหมายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำให้บางครั้งต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ ต้องทนที่จะต้องยอมรับ ยอมจำนน โดยไม่รู้ว่าตนนั้นมีสิทธิ มีขอบเขต หรือ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ มากน้อยเพียงใด บางครั้งถึงกับสูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง หรือแม้แต่การถือครองกรรมสิทธิ์โดยชอบต่างๆ โดยเพียงเพราะความไม่รู้ หรือ รู้แต่ไม่ได้เข้าใจ และ ศึกษาโดยท่องแท้ ในเวลาเมื่อถึงคราต้องใช้ หรือ นำเอากฎหมายมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเรียกร้องขอความเป็นธรรม หรือ ได้ถูกผู้อื่นกระทำการมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล เป็นคดีความในกระบวนการยุติธรรมใดๆ

จึงถือได้ว่าถ้าหากเป็นผู้รู้ และ ผู้มีความเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมายที่ได้กล่าวมานั้น จึงถือได้ว่ามีความได้เปรียบมากกว่าผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่มากก็น้อย และถือได้ว่ามีความรู้จริงเมื่อต้องโต้เถียง ข้อขัดแย้งที่เป็นธรรมก็ดี และ ไม่เป็นธรรมก็ดี อย่างไม่ต้องค้างคาใจ เพราะ ตัวกฎหมายเองนั้น คือ ข้อบังคับที่ห้ามฝ่าฝืน หรือ ทำการละเมิดไม่ว่าข้อไดข้อหนึ่ง โดยไม่มีการละเว้นว่าเป็นผู้ใด เพราะ ทุกคนอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ ที่เรียกกันว่า กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน แบบเดียวกัน แต่ก็มีบางบทบางตอนในข้อกฎหมายนั้น  ได้มีข้อยกเว้นบางอย่างบางกรณี เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของผู้ที่อยู่ในข้อบังคับ ภายใต้การใช้กฎหมายนั้นๆที่อยู่บนขอบเขตของความชอบธรรม

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า คนที่มีความรู้ ความเข้าใจในตัวของกฎหมายนั้น ย่อมได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่สนใจที่จะรับรู้ หรือพยายามจะเข้าใจ เข้าถึงเลย และในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี การสื่อสาร สารสนเทศที่สะดวกสบายก็มีหลากหลายช่องทาง เพื่อการเข้าถึงตัวกฎหมายไม่ว่าเรื่องใด เรื่องใหญ่ เรื่องเล็ก หรือแม้แต่เรื่องที่เป็นที่สนใจ ในแวดวงของสังคม รวมไปถึงสังคมออนไลน์  ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของคนในสมัยที่เรียกได้ว่า “การสื่อสารไร้ซึ่งพรมแดน”……..