ตัวอย่างการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public)

การรับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล นิติบุคคล

ตัวอย่างการรับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท

ตัวอย่างการรับรองตัวบุคคล

ตัวอย่างการรับรองลายมือชื่อของกรรมการที่มีอำนาจโดยผ่านตัวแทนของกรรมการผู้มีอำนาจ

ตัวอย่างการรับรองลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ตัวอย่างตัวอย่างรับรองฐานะนิติบุคคล ลายมือชื่อและอำนาจกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร

ตัวอย่างรับรอง “โดยอ้อม” เกี่ยวกับฐานะนิติบุคคล และอำนาจของผู้ลงลายชื่อ

ตัวอย่างรับรองฐานะนิติบุคคล ตำแหน่ง และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร

ตัวอย่างรับรองลายมือชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร