­
 • ละเมิด

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน

สาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

 • กำหนดให้มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้และช่วยลดข้อจำกัดหลักประกันด้วยทรัพย์สิน (จำนอง จำนำ )

 • ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ผู้ให้หลักประกันยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อไปได้

 • เกิดบุริมสิทธิ์ตามกฎหมายนี้ขึ้นเหนือตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

 • มีกระบวนการบังคับที่ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

 • กิจการ ( เช่น กิจการร้านอาหาร  กิจการรับเหมาก่อสร้าง )

 • สิทธิเรียกร้อง   ( เช่น สัญญาเช่า ลูกหนี้การค้า )

 • สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ( เช่น เครื่องจักร  สินค้าคงคลัง )

 • ทรัพย์สินทางปัญญา ( เช่น สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการค้า )

 • อสังหาริมทรัพย์  ( เช่น บ้านจัดสรร  คอนโดมิเนียม )

 • ทรัพย์สินอื่น ( ที่กำหนดในกฎกระทรวง )

รายการจดทะเบียน

 • วัน เดือน ปี และเวลาที่จดทะเบียน

 • ชื่อและที่อยู่ของลูกหนี้และผู้ให้หลักประกัน

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหลักประกัน

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับใบอนุญาตซึ่งยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันและอัตราหรือจำนวนค่าตอบแทนของผู้บังคับหลักประกันกรณีนำกิจการมาเป็นหลักประกัน

 • หนี้ที่กำหนดให้มีการประกันการชำระหนี้

 • รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน หากเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนให้ระบุประเภทของทะเบียน หมายเลขทะเบียนและนายทะเบียนไว้ด้วย หากเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจให้ระบุประเภท ปริมาณและมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ด้วย

 • ข้อความที่แสดงว่าผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินที่ระบุในรายการจดทะเบียนแก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

 • จำนวนเงินที่สูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน

 • เหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

 • รายการอื่นตามที่เจ้าพนักงานทะเบียนกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้บังคับหลักประกัน คือใคร

การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ

กรณีนำทรัพย์สินประเภท “กิจการ” มาเป็นหลักประกัน คู่สัญญาต้องตกลงกันเลือกผู้บังคับหลักคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้บังคับหลักประกัน

ผู้บังคับหลักประกันต้องได้รับใบอนูญาตจากเจ้าพนักงานทะเบียน

 • กฎหมาย

 • บัญชี

 • เศรษฐศาสตร์

 • บริหารธุรกิจ

 • ประเมินราคาทรัพย์สิน

ลักษณะต้องห้ามของผู้บังคับหลักประกัน

 • เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

 • เคยได้รับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 • เคยเป็นผู้มีอำนาจในสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 • เป็นผู้มีอำนาจของผู้ให้หรือผู้รับหลักประกัน

 • เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ

 • เป็นข้าราชการการเมือง

 • เป็นข้าราชการประจำ

 • มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่ประกาศกำหนด

                ◊ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

                ◊ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้บังคับหลักประกัน

ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • ทนายความ

 • ผู้สอบบัญชี

กลุ่มที่ 2 ผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ได้แก่

 • อนุญาโตตุลาการ

 • ผู้เชี่ยวชาญศาล

 • ผู้บริหารแผน

 • ผู้ประเมินหลักทรพย์

 • ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

 •  ผู้ทำแผน ที่ได้รับอนุญาตหรือ ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผ่านการอบรมความรู้

 1. กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

 2. จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและผู้บังคับหลักประกัน ได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570

 http://www.dbd.go.th/main.php?filename=secured

บทความและคำถามที่พบบ่อย

501, 2017

3 วิธีพิชิตหนี้บัตรเครดิต ให้รวดเร็ว และไม่เจ็บตัว

By |มกราคม 5th, 2017|Categories: ธุรกิจและหลักประกันทางธุรกิจ|Tags: , , |0 Comments

แต่ก็มีหลายคนไม่น้อยที่ “สิ้นเดือน เหมือนสิ้นใจ” เพราะหน้าที่ที่จะต้องแบกรับหนี้สิน จากบัตรเครดิตจำนวนมาก ยิ่งหลายใบ ยิ่งปวดหัว เพราะบางคนลำพังค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนก็แทบจะไม่เพียงพอกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว “แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกคนย่อมมีความจำเป็นของตัวเองที่จะต้องใช้จ่าย ซื้อของที่ตัวเองต้องการ บัตรเครดิต จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นพอสมควร เมื่อมีภาระหนี้ ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปลดภาระหนี้กันต่อไป”

2512, 2016

เคล็ดไม่(ลับ)เดินบัญชีเงินฝากให้สวย

By |ธันวาคม 25th, 2016|Categories: ธุรกิจและหลักประกันทางธุรกิจ|Tags: |0 Comments

การเดินบัญชี “ให้สวย” เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างประวัติธุรกิจลูกหนี้กับธนาคาร และธนาคารก็จะใช้การเดินบัญชีเป็นตัวประเมินรายได้แทนของลูกหนี้ หากลูกหนี้เดินบัญชีเงินฝากให้ดีอย่างมีระบบ ก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอนุมัติให้กู้หนี้มากขึ้นเท่านั้น ในการวางแผนรวมหนี้เอาไว้ก้อนเดียวที่ต้องทำการขอกู้ต่อสถาบันการเงินนั้น คือสิ่งที่จะสัมพันธ์กับการแก้ไข-ปรับปรุง ข้อมูลเครดิตบูโร ให้ดีขึ้น

1310, 2016

ธุรกิจที่ทำ รอดหรือร่วง (ตอนที่ 2)   

By |ตุลาคม 13th, 2016|Categories: ธุรกิจและหลักประกันทางธุรกิจ|Tags: , |0 Comments

ในบทความที่แล้ว เราได้มอบ 3 ข้อดีๆให้กับคุณผู้อ่านได้นำไปใช้กันว่าธุรกิจนี้จะไปรอดหรือจะร่วงโรยกันแน่ วันนี้เราจึงมาเผยอีก 4 กลยุทธ์เพื่อให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้นำไปใช้กันได้อย่างเต็มที่ไปเลยครับ ความแน่นอนของวัตถุดิบ ธุรกิจที่ขายสินค้าเกือบทุกอย่างจะต้องมีแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งสินค้าที่มาขายให้เรา แต่...บางธุรกิจวัตถุดิบก็มีราคาไม่แน่นอน

510, 2016

ธุรกิจที่ทำ รอดหรือร่วง (ตอนที่ 1)   

By |ตุลาคม 5th, 2016|Categories: ธุรกิจและหลักประกันทางธุรกิจ|Tags: , , |0 Comments

ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจใดๆต้องดูให้รอบคอบก่อนว่าธุรกิจที่เราจะทำนั้นมีใครเป็นรายใหญ่ มีใครผูกขาดมั้ย มีคู่แข่งกี่ราย มีการตัดราคาขายกันในตอนนี้หรือไม่ เช่น ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต หากสังเกตกันจะมีการลดราคาชั่วโมงเน็ตจาก 30 บาท เหลือ 10 บาทในปัจจุบันแสดงว่าแข่งขันกันสูงมากหรือธุรกิจขายส่งน้ำแข็งหรือน้ำขวด แม้ว่าจะมีคนทำไม่เยอะแต่คนที่ทำล้วนเป็นพวกนักเลง หากเราเข้าไปทำธุรกิจแข่งด้วยอาจมีเรื่องได้

อ่านบทความทั้งหมด