สวัสดีครับวันนี้ลุงหนวด ได้พบเห็นว่ามีใหม่ป้ายแดงวิ่งกันบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก เรามีความสงสัยกันไม่  ป้ายแดง  คืออะไร ทำไมรถใหม่ต้องติดป้ายแดง  แล้วข้อห้ามในการติดป้ายแดงมีหลักเกณฑ์อะไรกันบ้าง   วันนี้ลุงหนวดจะมาให้ความรู้เบื้องต้นกันครับ โดยหลักแล้วรถที่สามารถที่จะใช้บนท้องถนนได้จะต้องเป็นรถที่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี  ซื้อรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 (1)  ซึ่งรถป้ายแดงดังกล่าวเป็นที่ยังมิได้จดทะเบียนและยังไม่ได้เสียภาษี  ซึ่งเป็นเรื่องที่ยกเว้นให้รถป้ายแดงสามารถใช้บนท้องถนนได้  แต่ก็มีเงื่อนไขเช่นกัน

เราว่าดูสิว่า ป้ายแดง คืออะไร  ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติเรื่องป้ายแดงไว้ใน มาตรา 27 และมาตรา 28

มาตรา 27 บัญญัติว่า ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือซ่อม  ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพื่อการนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งจะเห็นได้ กฎหมายกำหนดว่า เพื่อขาย หรือซ่อมเท่านั้น คำว่า

“เพื่อขาย”  ในที่นี้ หมายถึง กรณีที่ผู้ผลิตจัดส่งรถไปยังผู้แทนจำหน่าย กรณีที่ไม่มีรถบรรทุกไปส่งผู้แทนจำหน่าย เท่านั้น

“เพื่อซ่อม” ในที่นี้  หมายถึง ใช้ขับเพื่อนำรถไปซ่อม ซึ่งรถคันดังกล่าวยังไม่ถูกจดทะเบียนเช่นนำรถคันดังกล่าวไปติดตั้งอุปกรณ์ต่างให้สมบูรณ์

การใช้รถสำหรับเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมนั้นต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วนายทะเบียนจะออกสมุดคู่มือประจำรถและเครื่องหมายพิเศษที่เรียกกันว่า  “ ป้ายแดง” คือแผ่นโลหะที่มีพื้นสีแดง และอักษรสีดำ   ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง            “ ป้ายแดง” สามารถใช้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันได้  ไม่จำต้องใช่เฉพาะคันรถ

โดยวิธีการใช้รถคันที่ติด “ ป้ายแดง”  นั้นกฎหมายจำกัดเวลาในการใช้รถ คือ ในระยะเวลา พระอาทิตย์ขึ้นหรือตกเท่านั้น  จะใช้ในเวลากลางคืนไม่ได้   เว้นแต่จะมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ก่อน   และยังได้กำหนดหน้าไว้

ตามมาตรา 28 บัญญัติ ว่าในการขับรถยนต์ตามมาตรา 27 ผู้ขับขี่ต้องบันทึกรายการดังต่อไปนี้

  1. ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ
  2. ความประสงค์ในการขับรถยนต์
  3. วันเดือนปี และเวลาที่นำรถออกไปขับและกลับถึงที่
  4. ชื่อและชื่อสกุลของผู้ขับ

จากที่ลุงได้อธิบายไปแล้วในตอนต้นนั้น รถที่ติดป้ายแดงได้จะต้องใช้เพื่อจำหน่ายหรือซ่อมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีการใช้ป้ายแดงที่ผิด คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแบบผิดๆ คิดว่า  รถป้ายแดง คือรถที่ซื้อมาใหม่และยังอยู่ระหว่างการจดทะเบียนและเสียภาษีต่อ กรมขนส่งทางบก หรืออีกประการหนึ่ง คือรถที่รอแผ่นป้ายที่จองไว้ เช่นต้องการ เลขตอง หรือเลขที่เป็นมงคลเสริมดวง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด  เป็นการใช้  ป้ายแดง มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้อกฎหมาย เพื่อจำหน่ายจากผู้ผลิตไปยังผู้จำหน่าย หรือ เพื่อซ่อม  เท่านั้นตามความหมายของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ที่ลุงได้อธิบายไปตอนต้น  ดังนั้นการที่ใช้รถป้ายแดงโดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย หรือซ่อมจึงเป็นการทำรถยนต์ที่ยังมิได้จดทะเบียนมาใช้ ตามมาตรา 6 ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษเอาไว้ ในมาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

อีกประการหนึ่ง  โจรชอบลักรถป้ายแดง ค่อนข้างมาก เพราะ สามารถสวมอ้างเป็นเจ้าของรถได้ง่ายกว่า

การใช้รถป้ายแดง ผู้อ่านอาจจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายไม่สอดคล้องหรือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน สามารถสร้างความสับสนให้ประชาชนได้  หากมีข้อโต้แย้งกันให้ลองอธิบายเหตุผลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่จะเข้าใจ แต่ถ้าไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามไปที่ กรมการขนส่งทางบก โทร 0-2271-8888

ดังนั้นจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนไม่ได้  ต้องเป็นจะถูกจะแพงเอาขาวไว้ก่อน”