ใช้พื้นที่จอดรถอย่างไร ให้ ถูกที่ ถูกเวลาถูกที่ ถูกเวลา.

วันนี้ลุงหนวดมีสาระความรู้ในเรื่องการใช้พื้นที่ จอดรถ มาฝาก จะเห็นได้ว่านับวันบริษัทผลิตรถยนต์ก็ผลิตออกมามากขึ้นๆ และก็มีคนซื้อขายมากขึ้นตามไปด้วย  ทำให้ท้องถนนที่ทุกวันนี้ขยายเพิ่มขึ้นไม่ทันกับปริมาณการขายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆ  ทำให้เกิด ปัญหาจราจร ตามมาคือรถติดยาวเหยียด มลพิษและมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงเกิดมากขึ้น อีกทั้งอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรมโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ก็มีมากขึ้นเช่นกัน เมื่อรถแล่นบนท้องถนนกันมากขึ้นแล้ว แล้วพื้นที่จอดรถล่ะ ! ก็มีความสำคัญเหมือนกันคือพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอกับปริมาณรถที่มีอยู่ในประเทศโดยเฉพาะ ตามหัวเมืองใหญ่ๆ จังหวัดเศรษฐกิจพื้นที่จอดรถมักมีจำกัด ทำให้เกิดปัญหา การจอดรถในที่ต่างๆ โดยเฉพาะการจอดรถบนถนนการจอดรถข้างถนนหรือการจอดรถบนไหล่ทางและรวมถึงการทำผิดกฎหมายการจอดรถต่างๆ ในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่จอดรถนั้นเองครับซึ่งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัว ในเรื่องการจอดรถนี้ถือว่าทุกคนควรรู้และตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเราจอดรถในพื้นที่ที่ถูกต้องก็จะทำให้การจราจรคล่องตัว รถไม่ติดขัดและก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่จะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

จอดรถ

 

กฎหมายใกล้ตัวในเรื่องการจอดรถมี อาทิ เช่น การจอดรถในพื้นที่ที่ให้จอดรถได้ การจอดรถในที่ห้ามจอดการจอดรถสำหรับบริเวณที่ให้จอดรถโดยเฉพาะ และการจอดรถบน ถนนบนไหล่ทาง เรามาเริ่มกันที่ การจอดรถในพื้นที่ที่ให้จอดรถได้ หรือบริเวณที่ให้จอดรถโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แยกออกจากพื้นผิวการจราจร เช่น เข้าไปข้างถนนที่เป็นบริเวณจัดไว้ให้โดยเฉพาะหรือเข้าไปในซอยและก็เป็นบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะสำหรับจอดรถ ซึ่งพื้นที่ที่จอดรถนี้มักจะมีอยู่ในพื้นที่จัดงานต่างๆ ซื้อที่มีในอาคารสำนักงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและของเอกชน หรือห้างสรรพสินค้าเป็นต้น ถ้ามีบริเวณที่จัดไว้ให้สำหรับการจอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่โดยเฉพาะเราก็ควรจอดรถในบริเวณที่ให้จอดนี้ตามช่องที่ได้ตีไว้สำหรับรถนั้นๆ เราจะไม่ไปจอดรถที่ตีไว้สำหรับรถผิดประเภท เช่น ช่องจอดที่ตีไว้สำหรับจอดรถยนต์ก็ไม่ควรนำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอด ช่องจอดที่ตีไว้สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรนำรถยนต์เข้าไปจอด ช่องที่ตีไว้สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จะตีถี่กว่ารถยนต์ เมื่อเรานำรถยนต์เข้าไปจอดก็จะทำให้ขวางการจอดรถของมอเตอร์ไซค์หลายหลายคัน ถ้าเอารถยนต์ไปจอดก็จอดรถได้คันเดียวถือว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจต่อผู้อื่น ในเรื่องที่จอดรถนี้อีกประเด็นหนึ่ง คือ ช่องการจอดรถของคนพิการ เราจะไม่นำรถทุกชนิดเข้าไปจอดใน พื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เราจะสังเกตได้ง่ายๆ โดยมีรูปสัญลักษณ์คนนั่งแชร์วิล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง

กฎหมายจราจร เรื่องการหยุดรถและจอดรถ ที่เราควรทราบ สามารถดูได้ตาม พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 หมวด 4 การหยุดรถและจอดรถ   หมวด 4   การหยุดรถและจอดรถ  ได้นะครับ.