ทายาทมีสิทธิทำกินบนพื้นที่ ส.ป.ก. หรือไม่

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมาโดยตลอดเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพการเกษตร ทำให้รัฐมีการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพเกษตรในโครงการทายาทเกษตรกรรุ่นต่อรุ่น สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกร มีชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือเป็นจำนวนมาก ความไม่รู้หนังสือส่งผลต่อไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอีกด้วยทั้งที่ในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับกับกฎหมายในเรื่องใกล้ตัวมาก อย่างสังคมเกษตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดิน หรือพื้นที่ทำกิน พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับทำกินที่รู้จักกันดีในนาม ส.ป.ก. ว่ากันตามกฎหมายแล้ว ส.ป.ก. คือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้ามาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีหลักสำคัญว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นให้ใช้ทำการเกษตรได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปทำธุรกิจอย่างอื่นได้ การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง 1 ในนั้นคือการเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาจำเป็นต้องขุดบ่อดินเพื่อเก็บน้ำเลี้ยงปลา ดินที่ได้จากการขุดบ่อปลา แม้จะเป็นเจ้าของผู้ที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ก็ไม่มีสิทธิขาย หากขายดินในพื้นที่ ส.ป.ก. ถือว่ามีความผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ดินในที่ดินของ ส.ป.ก.ห้ามนำออกนอกพื้นที่ ผู้มีสิทธิครอบครองเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.

จะต้องเป็นทายาทที่ได้รับการแบกแยกให้เป็นมรดกสืบทอด ชาวสวนที่บุตรไม่ต้องการทำเกษตรบนที่ ส.ป.ก. แต่ยังคงอาศัยเพียงอย่างเดียวถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใด แต่หากการที่เจ้าของกรรมสิทธิจะขายสิทธิให้บุคคลอื่นนั้นทำไม่ได้ผิดตามวัตถุประสงค์ของรัฐและกฎหมาย เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวซื้อขายพื้นที่ ส.ป.ก. ในการทำธุรกิจที่ผิดวัตถุประสงค์ของที่ดินเป็นอย่างมาก ทั้งที่ผู้ขายและผู้ซื้อก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. ไม่อาจทำตามกฎหมายได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เจ้าของกรรมสิทธิยังคงเป็นของรัฐบาลที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว ผู้ที่ทำการซื้อขายถ่ายโอนให้กับบุคคลอื่น เมื่อทางรัฐบาลทราบจะตัดสิทธิในการครอบครองที่ดิน แม้ว่าผู้ถือครอง ส.ป.ก. จะไม่ประกอบอาชีพเกษตรสืบต่อบรรพบุรุแต่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ สามารถให้ผู้อื่นเช่าทำการเกษตรได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแปรเป็นธุรกิจอย่างอื่นได้ การเกษตรไทยทุกวันนี้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าจนกลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แหล่งต้นทุนเกษตรมาจากพืชผลผลิตจากพื้นดิน ส.ป.ก. ที่มีโครงการทายาทเกษตรมาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดรายได้อย่างพอเพียงต่อค่าใช้จ่ายและยังเป็นการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ สร้างรากฐานความเข้าใจทั้งในเรื่องกฎหมายการทำกิน