ทำอย่างไรเมื่อต้องประกันตัว

               วันนี้ ลุงหนวดจะมาบอกรายละเอียดและการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการใช้หลักทรัพย์ต่างๆ ในการ ประกันตัว ในชั้นการพิจารณาคดีในชั้นศาล หากผู้ขอยื่นประกันเตรียมเอกสารไปครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด การยื่นเรื่องประกันตัว ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและทำให้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับ

ประกันตัวในศาล

1.) กรณีใช้โฉนดที่ดิน  เอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้

1.1 โฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก / น.ส. ๓ ห้องชุด โดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินฯ ( ประเมินไม่เกิน ๑ เดือน )

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของเจ้าของที่ดิน , สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน , สำเนาบัตรประจำตัว , สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส , สำเนาทะเบียนสมรส , กรณีหย่าหรือตาย ต้องมีสำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรมาแสดง

1.3 หนังสือยินยอมของคู่สมรส

1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลย/ผู้ต้องหา

1.5 ภาพถ่าย/แผนผัง/แผนที่หลักทรัพย์

2.)กรณีใช้พันธบัตร/สลากออมสิน/บัตรหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์-การเกษตร เอกสารดังต่อไปนี้

    2.1 พันธบัตร/สลากออมสิน/บัตรหรือสลากออมทรัพย์ฯ

   2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการของเจ้าของพันธบัตร/สลากออมสิน/บัตรหรือสลากออมทรัพย์

   2.3  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของพันธบัตร/สลากออมสิน/บัตรหรือสลากออมทรัพย์

  2.4 สำเนาบัตรประจำตัว , สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส , สำเนาทะเบียนสมรส , กรณีหย่าหรือตาย ต้องมีสำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรมาแสดง

   2.5 หนังสือยินยอมของคู่สมรส

   2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของจำเลย/ผู้ต้องหา

3.) กรณีใช้หลักประกันในชั้นสอบสวนมาเป็นหลักประกันในชั้นศาล เอกสารดังต่อไปนี้

 3.1 ใบรับหลักทรัพย์หรือใบรับเงินที่เจ้าพนักงานของให้ เป็นหลักฐาน (หลักทรัพย์นำมายื่นต่อศาลภายในกไหนดที่ศาลมีคำสั่ง)

  3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ข้าราชการของเจ้าของหลักทรัพย์

  3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์

 3.4 สำเนาบัตรประจำตัว , สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส , สำเนาทะเบียนสมรส กรณีหย่าหรือตาย ต้องมีสำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรมาแสดง

 3.5 หนังสือยินยอมของคู่สมรส

 3.6 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของจำเลย/ผู้ต้องหา

4.) กรณีใช้เงินฝากประจำ เอกสารดังต่อไปนี้

4.1 สมุดบัญชีเงินฝากประเภทประจำพร้อมหนังสือรับรองยอดเงินจากธนาคาร

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ข้าราชการของเจ้าของสมุดเงินฝาก

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสมุดเงินฝาก , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส กรณีหย่าหรือตาย ต้องมีสำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรมาแสดง

4.4 หนังสือยินยอมของคู่สมรส

4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของจำเลย/ผู้ต้องหา

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5

5.) บุคคลเป็นหลักประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกัน

ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด แสดงสถานะ อัตราเงินเดือนซึ่งรับรองไม่เกิน ๑๕ วันและสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินรับรองมาแสดงด้วย

5.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู้สอบบัญชี ครู ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน กระทำความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพ ประกันตนเองหรือใช้ตนเอง ทำสัญญาประกันในวงเงินไม่เกิน ๑๕ เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

5.2 ประชาชนทั่วไปที่กระทำความผิดอันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ ประกันตนเองหรือใช้ตนเองทำสัญญาประกันได้วงเงินไม่เกิน ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

5.3 ทนายความทำสัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกัน สำหรับตนเองหรือบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้าน้า อา

– เป็นทนายความไม่ถึง ๕ ปี วงเงินประกันไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

– เป็นทนายความตั้งแต่ ๕ ปี ไม่ถึง ๑๕ ปี วงเงินประกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

– เป็นทนายความตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป วงเงินประกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน เอกสารดังต่อไปนี้

                  -หนังสือรับรองจากต้นสังกัด แสดงสถานะตำแหน่งระดับอัตราเงินเดือนซึ่งต้องรับรองไม่เกิน ๑๕ วัน

                  -สลิปเงินเดือนเจ้าหน้าที่การเงินรับรอง

                  -สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

                  -สำเนาทะเบียนบ้าน

              -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส กรณีหย่าหรือตาย ต้องมีสำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณบัตรมาแสดง

                   -หนังสือยินยอมของคู่สมรส

                   -สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลย/ผู้ต้องหา

หมายเหตุ  ผู้ใช้ตำแหน่งบุคคลเป็นประกันต้องมาดำเนินการขอประกันด้วยตนเองจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการแทนไม่ได้

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

6.)กรณีใช้ใบรับรองของธนาคารหรือใบรับรองบริษัทประกัน

กรณีพนักงานตัวแทนบริษัทประกันภัยมายื่นทำสัญญาแทน เอกสารดังต่อไปนี้

               6.1 ใบรับรองของธนาคาร/ใบรับรองจากบริษัทประกันภัย

               6.2 หนังสือมอบอำนาจธนาคาร/บริษัทฯ

               6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

               6.4 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

               6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลย/ผู้ต้องหา

7.) ญาติหรือบุคคลอื่นทำในนามผู้ต้องหา/จำเลยซึ่งเป็นผู้มีชื่อหนังสือรับรอง

เอกสารดังต่อไปนี้

               7.1 ใบรับรองจากบริษัทประกันภัย

               7.2 ใบมอบฉันทะ จากผู้ต้องหาหรือจำเลย

               7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการผู้รับมอบฉันทะ

               7.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบฉันทะ

               7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลย/ผู้ต้องหา

            ในการทำการประกันตัวครั้งแรก  ให้นายประกันมายื่นเรื่องขอประกันตัวผู้ต้องหา/จำเลยด้วยตนเอง แต่ในกรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (ยกเว้นการใช้บุคคลเป็นประกัน) เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำศาล โดยใช้เอกสารดังกล่าวข้างต้นมาประกอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อศาลด้วยนะครับ