ทีมงานของเรา

                ห้างหุ้นส่งจำกัด เฮาส์ ซีเอ็ม ยินดีบริการงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการว่าความ การแก้ต่างคดีให้ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมาย ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย การร่างสัญญา จดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ งานวีซ่า และงานอื่น ๆ อีกมากมาย

                เรามีทีมงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้การทำงานรวดเร็ว และทำงานเต็มประสิทธิภาพการทำงาน ทางบริษัทเน้นมุ่งบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่บนความยุติธรรม ความถูกต้อง และทางเรามีการรักษาความลับของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักจริยธรรมทางวิชาชีพนักกฎหมาย

ประชุมวางแผนการทำงาน และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

ดูแล และติดต่อประสานงานลูกค้าตลอดการทำงาน