เรามาพูดถึง กฎหมายที่ว่าด้วย การซื้อ-ขาย จำนำ หรือ มีอาวุธปืนในความครอบครอง สำหรับคนที่อยากมีไว้ป้องกันตัว หรือ รับจำนำ อาวุธปืน จากคนรู้จัก หรือ เพื่อน กฎหมายให้ทำได้หรือไม่ มีข้อกำหนด ข้อบังคับ หรือบทลงโทษอย่างไรหากทำผิด รวมถึงหากปืนนั้นตกทอดเป็นทรัพย์มรดก เราจะจัดการแบบไหน มาดูกันครับ
อาวุธปืน ตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถส่งมอบหรือโอนสิทธิการครอบครองได้ครับ สมมุติว่า ผมเองมีปืนอยู่กระบอกหนึ่ง ซื้อมา 3 แสนบาท ซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย วันหนึ่งขาดเงิน จึงนำไป จำนำ กับเพื่อน 1 แสนบาท กรณีนี่สามารถทำได้ หรือไม่
คำตอบ ไม่สามารถทำได้ เพราะ ปืนกระบอกนั้น ผมได้รับใบอนุญาต ตามกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดมีซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และห้ามมิให้จำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีและใช้ปืนและเครื่องกระสุนปืน ดังนี้ เฉพาะผมเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและจำหน่ายอาวุธปืน แต่เพื่อนที่รับจำนำ ซึ่งถือว่าเป็นการมีปืนในความครอบครองและเป็นการจำหน่ายปืน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต บอกได้เลยครับว่ามีความผิดในการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต แม้การจำนำแบบมีเอกสารหลักฐานครบ และแม้จะเป็นปืนมีทะเบียน ก็มีโทษทางอาญาตามกฎหมายครับ นี่เป็นกรณีที่มีไว้ที่บ้าน ไม่ได้พกพาไปในที่สาธารณะครับ ส่วนการพกพาปืนไปในที่สาธารณะก็ต้องได้รับอนุญาตอีกต่างหากคือต้องได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวอีกด้วยครับ เพราะว่าหากมีไว้ในการครอบครองไม่ว่าที่ใดๆ แต่ไม่มีใบอนุญาต ย่อมเป็นความผิดครับ
ดังนี้ การจำนำปืนนั้นทำไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมาย หรือ ปืนเถื่อนก็ตาม ไม่สามารถทำได้ครับ ถ้าอยากทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนนั้นต้องก็ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย ส่วนคนที่รับซื้อนั้นก็ต้องได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องเช่นกันครับ
จึงสรุปได้ว่า ถ้าหากท่านใดไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนในการครอบครอง แล้วทำการรับจำนำอาวุธปืนนั้น ติดคุกแน่นอนครับ
ส่วนกรณีที่ปืนนั้นเป็นของพ่อ แม่ บิดา-มารดา ญาติพี่น้อง ที่เสียชีวิตไปแล้ว แล้วเราต้องเก็บรักษาปืนนั้นไว้ โดยผู้ตายเจ้าของปืนนั้นได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เราจะมีความผิดหรือไม่
ตามกฎหมายแล้วให้ผู้ซึ่งอาวุธปืนตกอยู่ในความครอบครอง แจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต
และภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดก อาจขอใบอนุญาตใหม่ได้ การเก็บรักษาปืนในกรณีนี้ถือได้ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการยื่นขอสิทธิในการมีไว้ หรือ ขออนุญาตครอบครองอาวุธปืนนั้นครับ ดังนี้ควรรีบดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นครับ เพราะถ้าไม่ดำเนินภายในเวลากำหนด ก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับ.