รับจดเครื่องหมายการค้า (Trade Mark)  เครื่องหมายบริการ (Service Mark) ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ในรูปแบบต่างๆ

ทางสำนักงานมีบริการรับจดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจรจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ  สำนักงานมีประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ ให้บริการด้วยความรวดเร็วและดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปกปิดความลับของลูกค้า  และบริการให้คำปรึกษากรณีเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิจากคู่แข่งทางธุรกิจ  จนทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจากสำนักงานจำนวนมาก

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  เป็นต้น

ข้อดีของการจดเครื่องหมายการค้า

การทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสินค้าออกมา เมื่อคุณมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้ว การทำเครื่องหมายการค้าให้เข้ากับแบรนด์กับสินค้าของคุณก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้คนจดจำสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น อย่างที่รู้กันนั้นก็คือ หากคุณมีเครื่องหมายการค้า คุณก็ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องกันด้วย

การจดเครื่องหมายการค้ามีข้อได้เปรียบอย่างไร? วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยสำหรับสินค้าหรือธุรกิจของคุณ การกำหนดตัวตนและตำแหน่งทางการตลาดและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ธุรกิจหรือสินค้าของคุณหากเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความคิดสร้างสรรค์ และคุณต้องการที่จะปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของคุณให้พ้นจากการละเมิดของบุคคลอื่น เมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วคุณจะได้รับสิทธิมากมายและนี่คือตัวอย่างในสิ่งที่คุณจะได้รับ

1.) การที่คุณจดเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการแสดงสิทธิและแสดงความเป็นเจ้าของ คุณก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย

2.) สามารถใช้การคุ้มครองตามกฎหมายได้นานถึง 10 ปีต่อการจดทะเบียน 1  ครั้ง เมื่อหมดอายุคุณก็สามารถจดทะเบียนต่อได้อย่างไม่จำกัด

3.) เป็นการประกาศสิทธิ์ว่าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้แต่เพียงผู้เดียว มีสิทธิใช้ในสินค้าของคุณได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

4.) คุณมีสิทธิ์ที่จะโอนหรือขายสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของคุณให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5.) มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่มีผู้แอบอ้าง นำเครื่องหมายการค้าของคุณไปใช้ หรือแอบอ้างนำสินค้าของคุณไปขายได้

6.) คุณสามารถฟ้องร้องในกรณีที่มีผู้จดเครื่องหมายการค้าแบบเดียวกับเราได้อย่างถูกต้อง

7.) สิทธิในการต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าของคุณ ใช้สิทธิที่คุณจดทะเบียนถูกต้องตามกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณย่อมมีสิทธิที่จะใช้ได้อย่างเต็มที่

8.) สิทธิในการฟ้องร้องบุคคลใดก็ตามที่นำเครื่องหมายการค้าของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

นี่เป็นข้อดีที่สำคัญที่สุดที่คุณจะได้รับเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฏหมายกับบุคคลใดๆก็ตามที่พยายามจะละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณและสิ่งเหล่านี้ก็คือ ข้อได้เปรียบบางส่วนเท่านั้นสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเมื่อใครที่จดก่อน ก็ย่อมได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองก่อน จะมีใครจดซ้ำ จดเหมือน เลียนแบบสินค้าหรือบริการของคุณไม่ได้ ถ้าสินค้าของคุณมีความโดดเด่น น่าสนใจการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนก็ย่อมเป็นการแสดงถึงความได้เปรียบทางการตลาด และเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องผลประโยชน์และสินค้าหรือธุรกิจของคุณ

เครื่องหมายการค้ากลุ่ม ซอส จำพวกที่ 30

เครื่องหมายบริการสำนักงานกฎหมาย จำพวกที่ 45

เครื่องหมายบริการ ตั้งตั้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  จำพวกที่ 36

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)