รับแปลเอกสาร พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสาร

บริการ  รับแปลเอกสาร  (Translation Service) ทุกภาษา เช่น แปลเอกสารด้านกฏหมาย เอกสารด้านเทคโนโลยี  การเงิน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม  เอกสารธุรกิจการค้าต่างๆ  รับรองคำแปลเพื่อใช้ในศาล รวมไปถึงรับแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ อาทิเช่น ทะเบียนสมรส  สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รับรองเอกสารต่อกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (Legalization ) รับรองเอกสารกับสถานทูต (Authentication)  ตลอดจนทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ด้านการรับแปลเอกสาร  และรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน โดยมีนายสราวุธ ศรีวิชัย มีประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานด้านการแปลภาษา ทางบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและตรงตามเวลาที่กำหนด และการให้คำปรึกษาในการนำเอกสารที่แปลไปใช้งานอย่างถูกต้อง ทำให้บริษัทเราได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) และลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ มีการรับประกันงาน หากแปลแล้วใช้ไม่ได้ทางบริษัทยินยอมคืนเงินให้เต็มจำนวน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

รายละเอียดบริการการแปลของบริษัทมีดังต่อไปนี้

 • บริการรับแปลเอกสาร พร้อมรับรองคำแปล

 • บริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 • บริการรับแปลเอกสารสัญญาธุรกิจ และสัญญาต่างๆ พินัยกรรม  โดยทนายความ

 • บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ

 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

 • บริการจัดส่งล่าม (Interpreting Service)

 • บริการทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)

 • บริการขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate)

 • บริการขอใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

 • บริการขอ PAN CARD (Permanent Account Number)

 • บริการอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

  ขั้นตอนง่ายๆ กับบริการ รับแปลเอกสารของเราลูกค้าสามารถส่งงานมาให้เราเพื่อเสนอราคาและระยะเวลาการแปล

  รับแปลเอกสาร

บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารต่างๆ ที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศต่อหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล บางประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย   แต่บางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับการรับรองโนตารีพับพิคของทนายความ (    (Notarial Services Attorney)  ก็ใช้ได้แล้ว ดังนั้นก่อนการรับรองควรสอบถามให้แน่ชัดเพื่อไม่เป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

บริการการรับรองเอกสารแปล กับกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น  มรณบัตร สูติบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน  ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท คำพิพากษา  หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการ ออกให้

translation

 

สนใจติดต่อหรือปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ที่

053-204898053-204899

Line:crowncarrent

ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน ขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการของเราค่ะ