บริการรับทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 

รับทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก เช่น วีซ่าท่องเทียว วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเยี่ยมญาติ เราพร้อมที่จะให้บริการ ในการทำวีซ่าทุกๆ ประเภทของลูกค้า ตลอดจนบริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit  ) ทางบริษัทเป็นผู้บริการจัดเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร ประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ ให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต จนกระทั่งสัมภาษณ์ และได้รับวีซ่า ในราคาที่ประหยัด รวดเร็ว โดยทีมงานมืออาชีพที่ไว้ใจได้ สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือท่านในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง กรอกแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาให้ลูกค้า

ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ

Transit Visa : การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว
Non-Immigrant Visa : การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วันของบุคคลต่างด้าว

Transit Visa : การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร

1. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร (รหัส TS)
 • เพื่อเล่นกีฬา (รหัส S)
 • เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร (รหัส C)

2. อายุวีซ่า 3 เดือน
3. ค่าธรรมเนียม 800 บาท ต่อครั้ง
4. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
5. จำนวน เงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตรา แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
6. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน / ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)
 • บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
 • วีซ่าของประเทศที่สามในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (รหัส TS)
 • ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว

1. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (รหัส TR)
2. อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อครั้ง
4. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน
5. จำนวน เงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคือต้องมีเงิน หรือเอกสารที่จำพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
6. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน/ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
 • หลัก ฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
 • เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)
 • ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

Non-Immigrant Visa : การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

1. การ ตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประราช อาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ (รหัส F )
 • การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (รหัส B)
 • การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (รหัส IM)
 • การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (รหัส IB)
 • การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ (รหัส ED)
 • การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (รหัส M)
 • การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (รหัส R)
 • การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (รหัส RS)
 • การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ (รหัส EX)
 • การอื่นๆ (รหัส O) ได้แก่
  • การเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ
  • การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสำหรับการพิจารณาดำเนินคดี
  • การ ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุลหรือปฏิบัติภารกิจอื่น โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว
  • การ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาทำ งานตามปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต หรือบุคคลซึ่งมีเอกสิทธิ์เท่าเทียมกัน กับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางการทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาล ต่างประเทศ หรือกับองค์การ หรือทบวงการระหว่างประเทศ
  • การให้ความ อุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว
  • การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การกุศลสาธารณะ
  • การเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เคยมีสัญชาติไทย เพื่อเยี่ยมญาติหรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
  • การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล
  • การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตามความต้องการของทางราชการ

2. อายุวีซ่า

 • 3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry)
 • 1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries)

3. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (single entry) และ 5,000 บาท (multiple entries)

4. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
5. จำนวน เงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับ อัตราและเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
6. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

                เนื่องจากการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้า ประเทศไทยหลายประการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตราจึงแตกต่างกันไปตาม วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และสถานทูตสถานกงสุลอาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการ ตรวจลงตราด้วย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง ได้แก่

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน/ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น

 • การเข้ามาในฐานะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือในความอุปการะ (รหัส O)
  • หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร /สูติบัตร/ใบสำคัญการสมรส
  • หนังสือรับรองการทำงาน ใบอนุญาตทำงานที่ยังมีอายุใช้งาน ของผู้ที่ทำงานในประเทศไทย
  • หลักฐานแสดงว่าคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
  • หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
 • เข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล (รหัส O)
  • หนังสือตอบรับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย
 • คู่ความหรือพยานในศาล (รหัส O)
  • หนังสือหรือหมายจากศาลของไทย
 • การเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ (รหัส O)
  • ผู้ ร้องต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระบุวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้ามาใช้ชีวิติในฐานะผู้สูงอายุหรือเกษียณ และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย
  • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้รับเงินบำนาญ

(ต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 200,000 บาท หรือมีรายได้ / บำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท)

หมายเหตุ

1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศไทย เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่ เกิน 90 วัน การขยายระยะเวลาพำนัก จะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. หากเป็นการขอขยายระยะเวลาพำนักระยะยาว คือ 1 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การเข้าเมืองของคนต่างด้าว ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรคราวละไม่เกิน 1 ปี รหัส O-A โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าผู้ร้องต้องมีหลักทรัพย์เป็นเงินฝาก 800,000 บาท หรือมีรายได้/บำนาญเดือนละ 65,000 บาท หรือมีเงินฝากและรายได้รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท)

 • นักเรียน/นักศึกษา (รหัส ED)
  • หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
  • หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
 • นักบวชที่จะเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา (รหัส ED)
  • หนังสืออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • การปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F) การปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ (รหัส B) การฝึกอบรม ดูงาน (รหัส ED)
  • หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง
 • การทำงาน (รหัส B)
  • หนังสือ จากบริษัทในประเทศไทยที่จะจ้างงานบุคคลต่างด้าวดังกล่าวชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการจ้างงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ

หมายเหตุ

 1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่ว คราว (Non-Immigrant VISA “B”)จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วจึงจะสามารถทำงานได้
 2. ในกรณีของคน ต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส B-A ซึ่งพำนักได้ 1ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป
 • การติดต่อธุรกิจ (รหัส B)
  • หนังสือ รับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ
  • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ)
  • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย)
  • หนังสือ เชิญของบริษัทในประเทศไทยให้ผู้ร้องเดินทางในประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ (โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ)
  • กรณีผู้ร้องอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งบุคคลของบริษัทยื่นประกอบด้วย

หมายเหตุ

 1. สำเนาเอกสารของบริษัทฯ จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการลงสนาม และประทับตรารับรอง โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามด้วย
 2. กรณี หนังสือของบริษัท ควรได้รับการรับรองจากสำนักงานทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน -1 ปี เนื่องจากบริษัทหลายแห่งมิได้ดำเนินธุรกรรมใดๆในปัจจุบัน แต่นำเอกสารบริษัทเดิมไปใช้ในการรับรอง
 • ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน (รหัส B)
  • หนังสือตอบรับการจ้างจากสถาบันการศึกษา
  • หนังสืออนุมัติให้จ้างบุคคลดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช) หรือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
  • หลักฐานวุฒิการศึกษา
  • หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม

Apply for Visa on Arrival Online : https://extranet.immigration.go.th/voaonline/voaonline/VoaonlineAction.do?language=EN

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันของบุคคลต่างด้าว

                คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง

1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

                คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2000 บาท

                กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตม.47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่เกิน 90 วัน ทางไปรษณีย์

1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
2. สำเนาบัตร ตม. 6 (TM.6)
3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 (ใบนัดครั้งต่อไป กรณีที่ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ) ให้ใช้ใบจริงเท่านั้น
4. กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามา ให้นับ 90 วันใหม่จากวันเดินทางเข้าจนครบ 90 วัน จึงแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
5. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ตม.47 ให้สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
6. ซองจดหมายขนาด 6.5*9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปและแบบฟอร์ม ตม 47 กลับไปยังท่าน

                นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้เอกสารกลับคืน **ส่งก่อนวันครบกำหนดแจ้งครั้งต่อไป 15 วัน มายังที่อยู่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

หมายเหตุ

                หากพ้นกำหนดระยะเวลาภายใน 1 เดือน ยังไม่ได้รับการตอบกลับกรุณานำใบลงทะเบียนจากไปรษณีย์มาติดต่อเพื่อออกใบนัดใบใหม่ให้ ยกเว้นแรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) กรณีจะติดต่อการแจ้งที่พักอาศัยอยู่เกิน 90วัน ให้ติดต่อที่งานรับแจ้งที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) สำนักงานเมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ และ สำนักงานอิมพีเรียล ลาดพร้าว เท่านั้น คลิกอ่านรายละเอียด

หมายเหตุ

                การแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน และการแจ้งต่อไปทุกๆ 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่อย่างใด คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000บาท

เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

ประเภทบริการรับทำวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว ( Tourist Visa )
 • วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือแฟน ( Visitor Visa )
 • วีซ่าแต่งงาน ( Marriage Visa )
 • กรอกแบบฟอร์ม ( Application Form )
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พัก ( Air Ticket And Booking)
 • ทนายความรับรองเอกสาร (Notary Public)
 • แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

7 ประเทศยอดฮิต ที่คนไทยนิยมขอวีซ่า

ออสเตรเลีย

จีน

ใต้หวัน

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

อเมริกา

อินเดีย

เชงเก็นวีซ่า (Schengen Visa)

เชง เก็นวีซ่า (Schengen Visa) หมายถึง วีซ่าที่สามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศหากท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่ สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุด ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดิน ทางไปถึงเป็นประเทศแรกประเทศที่มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน

เชงเก็น วีซ่า (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศต่อเนื่องกันใน ทริปเดียวโดยสามารถยื่นคำร้องขอเชงเก็นวีซ่า (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

“ประเทศ เชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสี่ประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

14 ประเทศอดนิยมที่คนไทยสามารถถือหนังสือเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่พำนักได้ 30 วัน

สิงคโปร์

ลาว

ฮ่องกง

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

มัลดิฟส์

อินโดนิเซีย

มาเก๊า

มาเลเซีย

ประเทศที่พำนักได้ 14 วัน

กัมพูชา

เมียนมาร์ (ท่าอากาศยานนานาชาติ)

บรูไน

ประเทศพำนักได้ 15 วัน

ญี่ปุ่น

เกาหลี