งานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public)

 

งานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public)

การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร คือการที่ ทนายความรับรองเอกสาร  โนตารีพับลิค (Notary Public)  หรือลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าผู้ทำคำรับรองในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วยโดยทนายความผู้ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนาย ความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

งานบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร   โนตารีพับลิค (Notary Public)  ของสำนักงานของเรา มีดังนี้

 • การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า
 • การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ
 • การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน
 • การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร
 • การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน
 • การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง
 • การทำคำคัดค้าน
 • การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน
 • การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ
 • การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล
 • การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ
 • การทำคำรับรองประเภทอื่นๆตามกฎหมาย

Notary Public หรือ Notarial Service Attorney

โนตารีพับลิค (Notary Public) เป็นการให้บริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารหรือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่กระทำขึ้นในประเทศหนึ่งและถูกนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เป็นต้น โดยทนายความผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial service attorney) คือ ทนายความที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อกำหนดสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2546 และข้อบังคับสภาทนาย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 มีสภาทนายความทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งทนายความทำหน้าที่รับรองเอกสารและรับรองบุคคลให้แก่เอกชนเพื่อแสดงต่อราชการ ศาล และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

ความหมายตามพจนานุกรม

โนตารีปับลิก (Notary Public) หมายถึง ผู้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ เอกสาร วัตถุ หรือบุคคล โนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ดในบางประเทศมีหน้าที่จัดทำเอกสารสำคัญบางชนิดให้แก่ประชาชนด้วย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยกำหนดให้ใบมอบอำนาจที่ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงสุลไทยต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน ถ้าไม่มีกงสุลไทยต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ดเป็นพยาน

หน้าที่ของ โนตารีพับลิค (Notary Public)

 • การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า :
 • การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ :
 • การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน :
 • การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร :
 • การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน :
 • การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง :
 • การทำคำคัดค้าน :
 • การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน :
 • การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ :
 • การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล : เพื่อยืนยันภูมิลำเนาของตัวบุคคล
 • การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ : เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของเอกสาร
 • การทำคำรับรองประเภทอื่นๆตามกฎหมาย :

การรับรองเอกสารหรือการรับรองบุคคล หรือข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้นนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารเปรียบเสมือนบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือของสังคมกล่าวคือ เป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตว่าความ ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศทำให้เอกสารดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือหากคุณต้องการใช้เอกสารเหล่านั้นต่อหน่วยงานราชการ หรือต้องการใช้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในต่างประเทศ เราสามารถช่วยคุณได้

โดยทางสำนักงานของเรายินดีให้บริการและรับประกันงานรับรองลายมือชื่อและเอกสารทุกฉบับ ตามหลักมาตรฐานสากลโดยทนายความของเราผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์

 

ประเภทของการรับรองเอกสาร

1.การรับรองคำแปล
1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

1.2คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

2.การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่

 • เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
 • เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
 • หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้
 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 1. รับรองเอกสาร ต่างๆ เช่น
  รับรองเอกสาร เพื่อการนำไปใช้ต่างประเทศ
  รับรองเอกสาร เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
  รับรองเอกสาร เพื่อการทำงาน สมรส ย้ายถิ่นฐาน ขอถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศ
  รับรองคำแปล รับรองผู้แปล
  รับรองเอกสาร สำคัญบริษัท เพื่อการลงทุน หรือร่วมทุนระหว่างประเทศ หรือเพื่อการอื่น
  รับรองเอกสารบุคคล สถานะสมรส ใบเกิด ใบตาย ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  รับรองเอกสารสำคัญถิ่นที่อยู่
  รับรองเอกสารการผ่านงาน
  รับรองหนังสือเดินทาง
  รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
  รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
  รับรองสำเนาเอกสาร
  รับรองข้อเท็จจริง
  รับรองหนังสือมอบอำนาจลงนามเป็นพยานในเอกสาร
  รับรองใบสำคัญ และเอกสารอื่น ซึ่งต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ
  รับรองวุฒิบัตรการศึกษา

5.การรับรองลายมือชื่อ เช่น
รับรองลายมือชื่อของบุคคล นิติบุคคล
รับรองตัวบุคคล
รับรองตำแหน่งและอำนาจการกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองฐานะนิติบุคคล เป็นต้น

6. การจัดทำเอกสาร เช่น
การจัดทำบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน
การทำคัดค้านตราสาร เป็นต้น
การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ

โดยสำนักงาน ยินดีบริการและรับประกันงานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public)  ตามหลักมาตรฐานสากลโดยทนายความของเราผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์

 • ทางสำนักงานมีบริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่าน การรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางราชการของประเทศไทยจึงจะยอมรับความถูกต้องของเอกสาร

การรับรองเอกสารแปล โดย กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การ รับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ