Notary Public2018-07-23T00:31:38+00:00

Notary Public

Notary Public หรือ Notarial Service Attorney

โนตารีพับลิค (Notary Public) เป็นการให้บริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารหรือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่กระทำขึ้นในประเทศหนึ่งและถูกนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เป็นต้น โดยทนายความผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” (Notarial service attorney) คือ ทนายความที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อกำหนดสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2546 และข้อบังคับสภาทนาย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 มีสภาทนายความทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งทนายความทำหน้าที่รับรองเอกสารและรับรองบุคคลให้แก่เอกชนเพื่อแสดงต่อราชการ ศาล และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

ความหมายตามพจนานุกรม  โนตารีปับลิก (Notary Public) หมายถึง ผู้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ เอกสาร วัตถุ หรือบุคคล โนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ดในบางประเทศมีหน้าที่จัดทำเอกสารสำคัญบางชนิดให้แก่ประชาชนด้วย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยกำหนดให้ใบมอบอำนาจที่ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงสุลไทยต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน ถ้าไม่มีกงสุลไทยต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ดเป็นพยาน

หน้าที่ของ โนตารีพับลิค (Notary Public)

-การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า :
-การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ :
-การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน :
-การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร :
-การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน :
-การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง :
-การทำคำคัดค้าน :
-การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน :
-การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ :
-การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล : เพื่อยืนยันภูมิลำเนาของตัวบุคคล
-การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ : เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของเอกสาร
-การทำคำรับรองประเภทอื่นๆตามกฎหมาย :
-การรับรองเอกสารหรือการรับรองบุคคล หรือข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้นนั้น ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารเปรียบเสมือนบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือของสังคมกล่าวคือ เป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตว่าความ ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศทำให้เอกสารดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือหากคุณต้องการใช้เอกสารเหล่านั้นต่อหน่วยงานราชการ หรือต้องการใช้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในต่างประเทศ เราสามารถช่วยคุณได้

โดยทางสำนักงานของเรายินดีให้บริการและรับประกันงานรับรองลายมือชื่อและเอกสารทุกฉบับ ตามหลักมาตรฐานสากลโดยทนายความของเราผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทของการรับรองเอกสาร

1.การรับรองคำแปล
1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน
เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ
1.2คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

2.การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่ เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้
เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
รับรองเอกสาร ต่างๆ เช่น
รับรองเอกสาร เพื่อการนำไปใช้ต่างประเทศ
รับรองเอกสาร เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
รับรองเอกสาร เพื่อการทำงาน สมรส ย้ายถิ่นฐาน ขอถิ่นที่อยู่ ต่างประเทศ
รับรองคำแปล รับรองผู้แปล
รับรองเอกสาร สำคัญบริษัท เพื่อการลงทุน หรือร่วมทุนระหว่างประเทศ หรือเพื่อการอื่น
รับรองเอกสารบุคคล สถานะสมรส ใบเกิด ใบตาย ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
รับรองเอกสารสำคัญถิ่นที่อยู่
รับรองเอกสารการผ่านงาน
รับรองหนังสือเดินทาง
รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
รับรองสำเนาเอกสาร
รับรองข้อเท็จจริง
รับรองหนังสือมอบอำนาจลงนามเป็นพยานในเอกสาร
รับรองใบสำคัญ และเอกสารอื่น ซึ่งต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ
รับรองวุฒิบัตรการศึกษา

4.การรับรองลายมือชื่อ เช่น
รับรองลายมือชื่อของบุคคล นิติบุคคล
รับรองตัวบุคคล
รับรองตำแหน่งและอำนาจการกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองฐานะนิติบุคคล เป็นต้น

5. การจัดทำเอกสาร เช่น
การจัดทำบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน
การทำคัดค้านตราสาร เป็นต้น
การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ

โดยสำนักงาน ยินดีบริการและรับประกันงานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public)  ตามหลักมาตรฐานสากลโดยทนายความของเราผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์

ทางสำนักงานมีบริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่าน การรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางราชการของประเทศไทยจึงจะยอมรับความถูกต้องของเอกสาร

การรับรองเอกสารแปล โดย กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การ รับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ

WE FIGHT FOR YOUR RIGHTS

Law 5

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY